میکروفایبر

میکروفایبر چیست؟

میکروفایبر چیست؟ *دنیر (Denier) واحد اندازه گیری چگالی جرمی بر اساس طول الیاف است. طبق تعریف یک دنیر مساوی جرم الیافی از ماده به طول 9000 (نه هزار) متر بر حسب گرم است. برای مثال جرم 9000 متر از یک تار ابریشم طبیعی نتابیده تقریباً مساوی یک گرم است. تاریخچه: تولید الیاف بسیار ظریف (ظریف اطلاعت بیشتر دربارهمیکروفایبر چیست؟[…]